Privacy beleid


Dit Privacy beleid is gebaseerd op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Creatief Centrum Hobbysoos Goirle (hierna: CCHG) verwerkt van haar gebruikers.

Indien je gebruiker wordt van het CCHG of om een andere reden persoonsgegevens aan het CCHG verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Stichting Hobbysoos Goirle, Bergstraat 98‑4, 5051 HD Goirle, telefoon 013‑534 46 78. KvK 17236874.
  De functie gegevensbescherming is belegd bij de secretaris en de penningmeester is zijn vervanger.

 2. Welke gegevens verwerkt CCHG en voor welk doel.
  • In het kader van het gebruik worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   • voor- en achternaam, voorletters, geslacht
   • adresgegevens
   • Telefoonnummer, e-mailadres
   • overige gegevens welke nodig zijn voor de administratie zoals start lidmaatschap, betaalwijze, gebruiker van welke afdelingen van de Hobbysoos
  • CCHG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Registreren van de gebruikers, innen van de bijdrage, benaderen voor algemene informatie aangaande CCHG.
   • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, innen van de bijdrage e.d.
   • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van CCHG.
   • e-mail berichtgeving; CCHG gebruikt je naam en e-mailadres om je eventueel informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over CCHG te mailen.
   • je gegevens zullen niet zonder toestemming vooraf, aan derden beschikbaar gesteld worden.

 1. Bewaartermijnen
  CCHG verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur dat je gebruiker bent tot maximaal 5 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 2. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CCHG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 3. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  • Via de ledenadministratie van CCHG kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. CCHG zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  • Indien je klachten hebt over de wijze waarop CCHG je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.
  • Voor deze of andere contacten kunt u de betreffende persoon rechtstreeks benaderen of via de e-mail info@cchg.nl

 4. Wijzigingen
  Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Versie december 2023